Personuppgiftspolicy

Adclusive AB (nedan ”Adclusive”, ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler såsom vår webbplats Adclusive.se, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor samt och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (nedan ”Tjänsterna”).

Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att de uppgifter som vi som personuppgiftsansvarig hanterar sker i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av Tjänsterna samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga som du har får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

När du registrerar dig som användare på Adclusive.se kommer du att uppge dina personuppgifter. Om du registrerar dig som publicist kommer användare som är registrerade som annonsörer att kunna se dina personuppgifter för att möjliggöra direkt kommunikation mellan publicist och annonsör.

Personuppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter såsom för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer samt korrespondens mellan dig och (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

Vad använder vi personuppgifter till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är

 • För att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna få synpunkter om de digitala kanalerna och däri ingående Tjänster
 • För att du ska kunna medverka i tävlingar eller andra aktiviteter
 • För att vi ska kunna föra statistik över användningen av Tjänsterna och besök på våra digitala kanaler
 • För att administrera dina ärenden hos oss
 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att utföra och förbättra vårt utförande av Tjänsterna
 • För att kunna utreda missbruk av Tjänsterna
 • För att administrera din betalning av Tjänsterna
 • För att skydda våra rättigheter
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
 • För att kunna skicka information och erbjudanden till dig
 • För att granska och analysera användandet av Tjänsterna
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift

För att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna kan Adclusive även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies (se vår cookiepolicy för att få mer information om hur vi använder och hanterar cookies).

Information till annan

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy. Som tredje part avses inte heller distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och rådgivare till dessa i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Adclusive kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk.

Adclusive kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och att endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Adclusive kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

Samtycke

När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i Personuppgiftspolicyn så kommer vi avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkoren du godkänner.

Radering av uppgifter

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Om du avregistrerar dig som användare av Tjänsterna kommer dina personuppgifter att lagras i upp till tre månader från dagen för avregistrering. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Länkar

På våra digitala kanaler kan det förekomma länkar exempelvis till andra webbplatser, såväl till andra Koncernbolag som till webbplatser som tillhandahålls av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Adclusive AB, org.nr 559369-3665

Karlagatan 10b
416 61 Göteborg

support@adclusive.se